Stanovŷ

STANOVY OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA
molodŷ.Rusynŷ (молоды.Русины)

Čl. 1 Základne ustanovenia
Čl. 2 Ciele činnosti občianskeho združenia
Čl. 3 Členstvo v združení
Čl. 4 Orgány združenia
Čl. 5 Snem
Čl. 6 Výkonný výbor
Čl. 7 Predseda
Čl. 8 Dozorná rada
Čl. 9 Miestne organizácie združenia
Čl. 10 Zásady hospodárenia
Čl. 11 Zánik združenia

Čl. 1
Základné ustanovenia

(1) Názov občianskeho združenia je molodŷ.Rusynŷ (молоды.Русины).
(2) Sídlo občianskeho združenia je: Levočská 9, 080 01 Prešov
(3) Občianske združenie molodŷ.Rusynŷ (молоды.Русины) (ďalej len „združenie“) je právnickou osobou s celoslovenskou pôsobnosťou. Vystupuje v právnych vzťahoch pod svojim menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.
(4) Združenie sa riadi Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, medzinárodnými zmluvami prijatými SR a týmito Stanovami.
(5) Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Čl.2
Ciele činnosti občianskeho združenia

Združenie sa zakladá s cieľom:
a) združovania mladých Rusínov,
b) organizovania rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatí za účelom stretávania mladých Rusínov a propagácie a prezentácie rusínskeho národa, osobností rusínskeho národa, rusínskej histórie, kultúry a umenia,
c) posilnenia vzájomnej súdržnosti medzi mladou generáciou Rusínov,
d) osvety rusínskej mládeže v oblasti problematiky rusínskej národnostnej menšiny,
e) vytvorenia spoločnej platformy rusínskych združení pôsobiacich na Slovensku,
f) podporovania spolupráce a vzájomných stykov s inými združeniami, ktoré majú rovnaké alebo podobné ciele ako združenie,
g) pozdvihnutia národného povedomia a národnej hrdosti Rusínov,
h) zbližovania Rusínov bez ohľadu na hranice,
i) zachovania rusínskych tradícii, folklóru a kultúry,
j) rozširovania a podpory vzdelanosti v oblasti rusínskeho jazyka a histórie.

Čl. 3
Členstvo v združení

(1) Členstvo v združení je dobrovoľné. Členstvo v združení pozostáva z individuálnych členov a kolektívnych členov (ďalej každý jednotlivo ako „člen“ a spoločne ako „členovia“).
(2) Individuálnym členom združenia môže byť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov a zároveň mladšia ako 36 rokov.
(3) Kolektívnym členom združenia môže byť právnická osoba, iná ako združenie, ktorá má rovnaké alebo podobné ciele ako združenie a súčasne nie je Miestnou organizáciou s právnou subjektivitou v zmysle týchto Stanov.
(4) Podmienkou vzniku členstva v združení je, okrem slobodne daného a vážne mieneného súhlasu žiadateľa so Stanovami, aj podanie písomnej žiadosti Výkonnému výboru združenia.
(5) Členstvo v združení vzniká rozhodnutím Výkonného výboru o prijatí za člena. O prijatí za člena združenia rozhoduje Výkonný výbor nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov v lehote 30 dní od doručenia žiadosti. Zoznam členov vedie Výkonný výbor.
(6) Členovia združenia majú tieto práva:
a) podieľať sa na činnosti združenia,
b) zúčastniť sa snemu združenia,
c) voliť a byť volený do orgánov združenia,
d) obracať sa na orgány združenia s pripomienkami, námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,
e) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
(7) Členovia združenia majú tieto povinnosti:
a) dodržiavať Stanovy,
b) platiť členské,
c) podieľať sa na činnosti združenia a napĺňaní jeho cieľov podľa svojich najlepších schopností a možností,
d) zdržať sa všetkých konaní, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom poškodiť združenie a jeho dobré meno.
(8) Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením ku dňu doručenia oznámenia o vystúpení člena zo združenia Výkonnému výboru,
b) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
c) zánikom združenia,
d) ak sa člen združenia dvakrát po sebe nezúčastní snemu združenia bez náležitého písomného ospravedlnenia, ktoré je povinný najneskôr do 3 dní od konania snemu doručiť (i) osobne do rúk niektorému z členov Výkonného výboru združenia alebo (ii) poštou na adresu sídla združenia alebo (iii) elektronicky na adresu združenia molody-Rusyny@googlegroups.com; členstvo v zdužení zaniká ku dňu konania druhého snemu, na ktorom sa vylúčený člen nezúčastnil,
e) vylúčením, ak člen opätovne a napriek upozorneniu Výkonného výboru porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov; o vylúčení rozhoduje Výkonný výbor a proti jeho rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie snemu,
f) dňom, v ktorom člen – fyzická osoba dovŕši 36 rokov veku.

Čl. 4
Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
a) snem,
b) Výkonný výbor,
c) Dozorná rada

Čl. 5
Snem

(1) Snem je najvyšším orgánom združenia a je tvorený členmi združenia.
(2) Individuálny člen sa zúčastňuje snemu osobne.
(3) Kolektívny člen sa zúčastňuje snemu prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu alebo aspoň jedného člena svojho štatutárneho orgánu (v prípade, že ide o kolektívny štatutárny orgán).
(4) Riadny snem zvoláva Výkonný výbor podľa potreby, najmenej však raz ročne. Výkonný výbor je povinný zabezpečiť, aby do dvoch mesiacov odo dňa zvolania snemu sa uskutočnilo zasadnutie snemu. Výkonný výbor zašle elektronickými prostriedkami alebo poštou pozvánky všetkým členom združenia najmenej 30 dní pred konaním snemu.
(5) Výkonný výbor zvolá mimoriadny snem, ak o to písomne požiada minimálne 20 % členov združenia a ďalej v prípadoch uvedených v príslušných ustanoveniach týchto Stanov. V prípade, ak o zvolanie mimoriadneho snemu písomne požiada Výkonný výbor minimálne 20 % členov združenia, Výkonný výbor je povinný zabezpečiť, aby sa snem konal najneskôr do 45 dní od doručenia požiadavky na jeho zvolanie. V ostatných prípadoch, v ktorých je podľa týchto Stanov Výkonný výbor povinný zvolať mimoriadny snem, Výkonný výbor zabezpečí, aby sa príslušný mimoriadny snem konal najneskôr v lehote uvedenej v príslušnom ustanovení týchto Stanov.
(6) Snem je uznášaniaschopný, ak sú súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:
(a) na sneme sú prítomní členovia združenia, z ktorých každý je zároveň členom Miestnej organizácie, pričom platí, že medzi prítomnými členmi sú zástupcovia zo všetkých Miestnych organizácií, ktoré boli v rámci združenia vytvorené a sú zapísané v zozname Miestnych organizácii vedenom Výkonným výborom podľa článku 8 ods. 10;
(b) každú Miestnu organizáciu zastupujú na sneme jej členovia v počte zodpovedajúcom najmenej jednej tretine z celkového počtu členov Miestnej organizácie evidovaných v rámci príslušnej Miestnej organizácie v zozname členov vedenom Výkonným výborom podľa článku 3 ods. 5; a
(c) členovia zastupujúci na sneme Miestnu organizáciu v súlade s písm. (b) vyššie sú podľa príslušnosti k Miestnej organizácii evidovaní v zozname členov vedenom Výkonným výborom podľa článku 3 ods. 5.
Prítomnosť najmenej jednej tretiny členov z každej Miestnej organizácie pred zasadnutím snemu zisťuje Výkonný výbor na základe zoznamu členov podľa článku 3 ods. 5. a zoznamu Miestnych organizácii podľa článku 8 ods. 10. Na účely výpočtu jednej tretiny z počtu členov patriacich do Miestnej organizáciesa výsledná hodnota, pokiaľ zodpovedá desatinnému číslu, zaokrúhli na najbližšie celé číslo smerom dole, okrem prípadu, ak výsledná hodnota zodpovedá desatinnému číslu s nulou pred desatinnou čiarkou, kedy sa táto výsledná hodnota zaokrúhli na celé číslo zodpovedajúce hodnote 1.
(7) Snem trojpätinovou väčšinou prítomných členov :
a) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky.
(8) Snem nadpolovičnou väčšinou prítomných členov:
a) rozhoduje o základných koncepciách činnosti združenia, hlavných zásadách a spôsoboch napĺňania cieľov združenia,
b) schvaľuje správu o činnosti a správu o kontrolnej činnosti Dozornej rady,
c) volí a odvoláva predsedu, ďalších členov Výkonného výboru a členov Dozornej rady,
d) rozhoduje o odvolaní žiadateľa o členstvo proti rozhodnutiu Výkonného výboru a o vylúčení člena zo združenia.

Čl. 6
Výkonný výbor

(1) Výkonný výbor je štatutárnym a výkonným orgánom združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami snemu a zastupuje združenie voči tretím osobám a pred štátnymi orgánmi spôsobom uvedeným v ods. 4.
(2) Výkonný výbor sa schádza minimálne raz za dva mesiace a jeho zasadnutie zvoláva a vedie predseda.
(3) Výkonný výbor má sedem členov. Členmi Výkonného výboru sú predseda združenia (ďalej len „Predseda“) a ďalší šiesti členovia združenia zvolení snemom do Výkonnému výboru združenia (ďalej len spoločne ako „Ostatní členovia Výkonného výboru“ alebo „Ostatní členovia“ a samostatne ako „Ostatný člen Výkonného výboru alebo „Ostatný člen“). Spomedzi svojich členov si Výkonný výbor na návrh Predsedu zvolí podpredsedu, pokladníka združenia a zapisovateľa.
(4) S výnimkou prípadu uvedeného v nasledujúcej vete tohto odseku 4, za združenie koná a navonok voči tretím osobám a štátnym orgánom vystupuje v mene združenia vždy Predseda. V záležitostiach, v ktorých združenie vstupuje do záväzkovo-právnych vzťahov s tretími osobami a štátnymi orgánmi na základe zmlúv, dohôd alebo iných dojednaní, za združenie konajú vždy dvaja členovia Výkonného výboru, z ktorých jeden je vždy Predseda. Podpisovanie zmlúv, dohôd alebo iných dojednaní za združenie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu združenia, funkcii a svojmu menu pripoja oprávnené osoby svoje podpisy.
(5) Výkonný výbor môže uznesením určiť, v ktorých veciach zásadného významu sa na konanie v mene združenia podľa ods. 4 vyššie vyžaduje predchádzajúci súhlas všetkých členov Výkonného výboru.
(6) Predchádzajúci súhlas všetkých členov Výkonného výboru sa nevyžaduje v prípade konania v mene združenia podľa ods. 4 vyššie, ak ide o konanie vo veciach, ktoré z hľadiska svojej povahy a významu pre združenie možno považovať za zásadné, ale ktoré Výkonný výbor v uznesení podľa ods. 5 výslovne neurčil ako veci zásadného významu, na ktoré je potrebný predchádzajúci súhlas všetkých členov Výkonného výboru.
(7) Výkonný výbor môže kedykoľvek na svojom zasadnutí uznesením rozšíriť alebo zúžiť okruh vecí, ktoré považuje vo vzťahu k činnosti združenia za veci zásadného významu a zároveň určiť, že na konanie v súvislosti s takýmito vecami sa bude vyžadovať predchádzajúci súhlas všetkých členov Výkonného výboru.
(8) Predseda alebo s ním spoločne konajúci Ostatný člen Výkonného výboru majú povinnosť v primeranom rozsahu a podľa okolností informovať zostávajúcich Ostatných členov Výkonného výboru o všetkých dôležitých konaniach v mene združenia, ktoré sa týkajú vecí zásadneho významu ako aj o konanich, ktoré sú pre združenie inak významné. Výkonný výbor ďalej o týchto konaniach bez zbytočného odkladu informuje všetkých členov združenia.
(9) Členov Výkonnému výboru volí snem na obdobie dvoch rokov.
(10) Funkčné obdobie Výkonného výboru skončí pred uplynutím riadneho funkčného obdobia, ak Výkonný výbor:
(i) v dôsledku svojej nečinnosti nezvolá alebo odmieta zvolať:
(A) riadny snem v lehote podľa čl.5 ods.4; alebo
(B) mimoriadny snem za podmienok uvedených v čl. 5 ods.5 alebo v prípadoch uvedených v príslušných ustanoveniach týchto Stanov, podľa ktorých je Výkonný výbor povinný zvolať mimoriadny snem;
(ii) nezabezpečí, aby:
(A) sa riadny snem konal v lehote podľa čl. 5 ods. 4; alebo
(B) sa mimoriadny snem zvolaný Výkonným výborom na základe písomnej žiadosti minimálne 20 % členov združenia konal v lehote podľa čl. 5 ods.5;
(C) sa mimoriadny snem zvolaný v prípadoch, v ktorých sa podľa Stanov vyžaduje jeho zvolanie Výkonným výborom, konal v lehote uvedenej v príslušnom ustanovení týchto Stanov;
(iii) iným spôsobom hrubo porušuje svoje povinnosti podľa týchto Stanov, pričom za hrubé porušenie povinností podľa Stanov Výkonným výborom sa považuje konanie Výkonného výboru, ktoré má alebo by mohlo mať za následok poškodenie dobrého mena a povesti združenia.
(11) Ak Dozorná rada zistí, že Predseda alebo ktorýkoľvek z Ostatných členov Výkonného výboru hrubo porušil alebo porušuje svoje povinnosti podľa týchto Stanov, konal alebo koná v rozpore so základnými cieľmi združenia, nabádal alebo nabáda členov združenia k porušovaniu svojich povinností, bránil alebo bráni členom združenia v riadnom a nerušenom výkone ich práv, rozhodne väčšinou hlasov o jeho odvolaní z funkcie.
(12) O priebehu a výsledku rokovania Dozornej rady, na ktorom sa hlasuje a rozhoduje o odvolaní Predsedu alebo Ostatného člena z funkcie, sa vyhotoví zápisnica podpísaná predsedom Dozornej rady. V zápisnici sa musia presne vymedziť dôvody, pre ktoré sa Predseda alebo Ostatný člen odvoláva z funkcie. Zápisnica sa doručí poštou alebo v elektronickej forme členom Výkonného výboru, ktorí, s výnimkou odvolaného Predsedu alebo Ostatného člena, sú povinní informovať o odvolaní Predsedu alebo Ostatného člena všetkých ostatných členov združenia.
(13) Za hrubé porušenie povinností podľa Stanov Predsedom alebo ktorýmkoľvek z Ostatných členov sa považuje konanie Predsedu alebo ktoréhokoľvek z Ostatných členov, ktoré má alebo by mohlo mať za následok poškodenie dobrého mena a povesti združenia.
(14) Odvolaním Predsedu z funkcie prechádzajú všetky jeho kompetencie dočasne na podpredsedu do konania najbližšieho mimoriadneho snemu, ktorý na žiadosť Dozornej rady zvolá Výkonný výbor najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti Dozornej rady na zvolanie mimoriadneho snemu Výkonnému výboru. Výkonný výbor je povinný zabezpečiť, aby sa mimoriadny snem konal najneskôr do uplynutia lehoty na jeho zvolanie podľa predchádzajúcej vety. Na mimoriadnom sneme sa zvolí nový Predseda na čas do konca funkčného obdobia odvolaného Predsedu.
(15) Predseda, ktorý bol odvolaný z funkcie z dôvodov uvedených v ods. 12 vyššie sa nemôže znova uchádzať o funkciu predsedu ani člena Výkonného výboru v najbližších dvoch po sebe nasledujúcich volebných obdobiach.
(16) Predseda odvolaný z funkcie z dôvodov uvedených v ods. 11 vyššie ostáva individuálnym členom združenia. Mimoriadny snem zvolaný v súlade s ods. 14 vyššie na svojom zasadnutí rozhodne väčšinou hlasov prítomných členov o tom, či individuálny člen, ktorý zastával funkciu Predsedu a z tejto funkcie bol odvolaný podľa ods. 11 vyššie, ostane naďalej individuálnym členom združenia alebo bude zo združenia vylúčený.
(17) Ak Dozorná rada z ktoréhokoľvek dôvodu uvedeného v ods. 11 vyššie rozhodne o odvolaní ktoréhokoľvek z Ostatných členov Výkonného výboru z funkcie, bezodkladne po tomto rozhodnutí doručí Výkonnému výboru žiadosť o zvolanie mimoriadneho snemu, na ktorom bude do uvoľnenej funkcie vo Výkonnom výbore zvolený nový Ostatný člen na čas do konca funkčného obdobia odvolaného Ostatného člena. Výkonný výbor je povinný zvolať mimoriadny snem najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti Dozornej rady na zvolanie mimoriadneho snemu Výkonnému výboru. Výkonný výbor je zároveň povinný zabezpečiť, aby sa mimoriadny snem konal najneskôr do uplynutia lehoty na jeho zvolanie podľa predchádzajúcej vety.
(18) Ostatný člen, ktorý bol odvolaný z funkcie z dôvodov uvedených v ods. 11 vyššie sa nemôže znova uchádzať o funkciu člena Výkonného výboru v najbližších dvoch po sebe nasledujúcich volebných obdobiach.
(19) Ostatný člen odvolaný z funkcie z ktoréhokoľvek dôvodu uvedeného v ods. 11 vyššie ostáva individuálnym členom združenia. Mimoriadny snem zvolaný v súlade s ods. 17 vyššie na svojom zasadnutí rozhodne väčšinou hlasov prítomných členov o tom, či individuálny člen, ktorý zastával funkciu Ostatného člena a z tejto funkcie bol odvolaný z ktoréhokoľvek dôvodu uvedeného v ods. 11 vyššie, ostane naďalej individuálnym členom združenia, alebo bude zo združenia vylúčený.
(20) Výkonný výbor zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie snemu, pripravuje základné materiály na toto rokovanie a zasiela členom združenia pozvánku spolu s materiálmi na rokovanie.
(21) Výkonný výbor určuje výšku členského, vypracúva správu o činnosti, schvaľuje vnútorné predpisy združenia (smernice, poriadky, štatúty atď.) a vykonáva ďalšie činnosti, ktorých vykonávanie nie je zverené týmito Stanovami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi do pôsobnosti ostatných orgánov združenia.
(22) Z členov združenia môže Výkonný výbor pre jednotlivé projekty menovať projektového manažéra. Projektový manažér riadi výkon projektu v rozsahu určenom Výkonným výborom. Jeho funkcia končí vecným a finančným ukončením trvania projektu.

Čl. 7
Dozorná rada

(1) Dozorná rada je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá snemu. Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia.
(2) Dozorná rada má 3 členov, ktorých volí snem na obdobie troch rokov. Zvolení členovia Dozornej rady si spomedzi seba zvolia predsedu Dozornej rady.
(3) Dozorná rada:
a) kontroluje dodržiavanie Stanov, hospodárenie združenia a miestnych organizácii združenia, upozorňuje orgány združenia na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,
b) predkladá snemu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to najneskôr 14 dní pred dňom konania riadneho snemu,
c) vybavuje sťažnosti členov,
d) kontroluje plnenie povinností, ktoré jednotlivým členom Výkonného výboru vyplývajú z uznesení Výkonného výboru,
e) plní ďalšie funkcie a úlohy vyplývajúce z jednotlivých ustanovení Stanov.
(4) Ak Výkonný výbor nezvolá do konca svojho funkčného obdobia snem, na ktorom sa má zvoliť nový Výkonný výbor, zvolá takýto snem Dozorná rada, a to najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí funkčného obdobia Výkonného výboru, pričom Dozorná rada je povinná zabezpečiť, aby sa v tejto lehote uskutočnilo aj samotné zasadnutie snemu.
(5) Ak sa funkčné obdobie Výkonného výboru skončí pred uplynutím jeho riadneho funkčného obdobia z ktoréhokoľvek dôvodu uvedeného v čl. 6 ods. 10, prechádzajú všetky kompetencie Výkonného výboru dočasne na Dozornú radu, ktorá je povinná najneskôr do dvoch mesiacov od skončenia funkčného obdobia Výkonného výboru zvolať mimoriadny snem, na ktorom bude zvolený nový Výkonný výbor. Dozorná rada je povinná zabezpečiť, aby sa snem konal najneskôr do uplynutia lehoty na jeho zvolanie uvedenej v predchádzajúcej vete.
(6) Pred uplynutím funkčného obdobia členov Dozornej rady je Výkonný výbor povinný zvolať a zároveň aj uskutočniť zasadnutie snemu, na ktorom budú zvolení noví členovia Dozornej rady s účinnosťou ku dňu skončenia funkčného obdobia predchádzajúcich členov Dozornej rady.
(7) Ak pred uplynutím funkčného obdobia členov Dozornej rady Výkonný výbor nezvolá a zároveň neuskutoční zasadnutie snemu, na ktorom majú byť zvolení noví členovia Dozornej rady, je povinný tak urobiť do dvoch mesiacov po uplynutí funkčného obdobia členov Dozornej rady. Do toho času ostávajú starí členovia Dozornej rady vo svojich funkciách.
(8) Už raz zvolení členovia Dozornej rady sa nemôžu uchádzať o novú funkciu v Dozornej rade v nasledujúcom volebnom období.
(9) Ak sa členovi Dozornej rady akýmkoľvek hodnoverným spôsobom preukáže niektorý z dôvodov na jeho odvolanie z funkcie, to znamená, ak sa preukáže, že člen Dozornej rady hrubo porušil alebo porušuje svoje povinnosti podľa týchto Stanov, konal alebo koná v rozpore so základnými cieľmi združenia, nabádal alebo nabáda členov združenia k porušovaniu svojich povinností, bránil alebo bráni členom združenia v riadnom a nerušenom výkone ich práv, Výkonný výbor zvolá do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa o týchto dôvodoch odvolania dozvedel, mimoriadny snem, na ktorom väčšina prítomných členov združenia rozhodne o odvolaní takéhoto člena Dozornej rady z funkcie a zároveň zvolí do uvoľnenej funkcie v Dozornej rade nového člena na čas do konca funkčného obdobia odvolaného člena Dozornej rady. Výkonný výbor je povinný zabezpečiť, aby sa mimoriadny snem konal v lehote na jeho zvolanie uvedenej v predchádzajúcej vete.
(10) Člen Dozornej rady, ktorý bol odvolaný z funkcie z dôvodov uvedených v ods. 9 vyššie sa nemôže znova uchádzať o funkciu člena Dozornej rady v dvoch po sebe nasledujúcich volebných obdobiach nasledujúcich po uplynutí volebného obdobia, ktoré nasleduje po volebnom období, v ktorom bol tento odvolaný člen Dozornej rady zvolený do svojej funkcie.
(11) Na posúdenie toho, či konanie člena Dozornej rady je hrubým porušením povinností podľa Stanov, sa primerane použije ustanovenie čl. 6 ods. 13.

Čl. 8
Miestne organizácie združenia

(1) V rámci združenia sa môžu vytvárať miestne organizácie združenia (ďalej len spoločne ako „Miestne organizácie“ a samostatne ako „Miestna organizácia“).
(2) Miestne organizácie sú organizačné jednotky združenia, ktoré pôsobia na miestnej úrovni a vznikajú a konajú v zmysle týchto Stanov.
(3) Názov Miestnej organizácie musí obsahovať slová „molodŷ.Rusynŷ“, dodatok charakterizujúci územie pôsobenia Miestnej organizácie, ktorým sa Miestna organizácia odlišuje od inej Miestnej organizácie a dodatok – organizačná jednotka (napr. molodŷ.Rusynŷ Bratislava – organizačná jednotka).
(4) Združenie koordinuje a usmerňuje činnosť Miestnych organizácií pri organizácii celoslovenských podujatí, podporuje organizovanie podujatí Miestnymi organizáciami a spoluprácu združenia a Miestnych organizácií s inými združeniami na dosiahnutie cieľov uvedených v týchto Stanovách.
(5) Miestna organizácia môže byť zriadená ako organizačná jednotka združenia s právnou subjektivitou podľa týchto Stanov (ďalej len „Miestna organizácia s právnou subjektivitou“) alebo ako organizačná jednotka združenia bez právnej subjektivity (ďalej len „Miestna organizácia bez právnej subjektivity“).
(6) Miestna organizácia s právnou subjektivitou si môže vytvárať vlastnú štruktúru orgánov. Činnosť, ktorú vykonáva, nesmie byť v rozpore s cieľmi združenia a so Stanovami. Svoje aktivity koordinuje so združením na dosiahnutie spoločných cieľov. Organizovanie projektov a podujatí môže vykonávať aj samostatne bez schválenia združením. V mene Miestnej organizácie s právnou subjektivitou koná jej predseda vždy spoločne najmenej s jedným z jej ďalších členov.
(7) Miestna organizácia bez právnej subjektivity má tieto orgány:
a) snem,
b) Výkonný výbor,
c) Dozorná rada.
(8) Orgány Miestnych organizácii môžu prijímať rôzne vlastné interné normatívne právne akty (napr. smernice, poriadky, stanovy, štatúty) ako aj individuálne rozhodnutia, ktoré však musia byť bezvýhradne v súlade so Stanovami.
(9) Miestna organizácia bez právnej subjektivity je účtovne a finančne napojená na združenie a organizovanie projektov a podujatí môže vykonávať len so súhlasom Výkonného výboru.
(10) Združenie vedie zoznamy Miestnych organizácií osobitne pre oba typy Miestnych organizácií.
(11) Vytvorenie Miestnej organizácie oznámi jej predseda písomne bez zbytočného odkladu Výkonnému výboru. Oznámenie o vytvorení Miestnej organizácie musí obsahovať tieto údaje: (i) názov Miestnej organizácie v súlade s ods. 3 vyššie, (ii) údaj o type Miestnej organizácie (napr. Miestna organizácia s právnou subjektivitou), (iii) adresu sídla Miestnej organizácie prípadne inú korešpondenčnú adresu s uvedením mena a priezviska kontaktnej osoby – t.j. výlučne člena Miestnej organizácie oprávnenej na preberanie a vybavovanie zásielok určených Miestnej organizácii, (iv) územie pôsobenia Miestnej organizácie, (v) deň jej vzniku, (vi) štruktúru orgánov, (vii) meno, priezvisko, adresu pobytu a dátum narodenia predsedu Miestnej organizácie a jej členov vykonávajúcich jednotlivé funkcie v orgánoch Miestnej organizácie, (viii) zoznam všetkých ostatných členov združených v Miestnej organizácii v čase jej vzniku obsahujúci ich mená, priezviská, adresy pobytu, dátumy narodenia a e-mailové adresy prípadne telefónne čísla a (ix) vlastnoručný podpis predsedu Miestnej organizácie.
(12) Miestne organizácie sú povinné najneskôr do 30 dní od prijatia vlastných interných predpisov upravujúcich štruktúru a kompetencie svojich orgánov, prípadne ich zmien, zaslať jedno vyhotovenie každého takéhoto predpisu, prípadne jeho zmeny, Výkonnému výboru na účely vedenia evidencie Miestnych organizácií.

Čl. 9
Zásady hospodárenia

(1) Združenie vedie účtovnú evidenciu podľa platných právnych predpisov. Účtovnú evidenciu Miestnym organizáciám združenia bez vlastnej právnej subjektivity vedie združenie.
(2) Príjmy združenia tvoria najmä členské, dary, dotácie a sponzorské príspevky od domácich aj zahraničných osôb, nadácií a iných organizácií.
(3) Príjmy z hospodárenia združenia sa môžu využívať len na plnenie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho činnosti.

Čl. 10
Zánik združenia

(1) O zániku združenia a vymenovaní likvidátora rozhoduje Snem trojpätinovou väčšinou prítomných členov.
(2) Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Snemu.
(3) Zánik združenia oznámi likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Pridaj komentár