Večur rusyňskŷch holosiv

Cieľ

Cieľom projektu je ponúknuť mladým ľuďom, najmä rusínskej národnosti, možnosť prežiť neopakovateľný a čo možno najautentickejší zážitok zo spoločného hudobného vystúpenia významných osobností súčasnej rusínskej hudobnej scény. Projekt chce svojím zameraním reagovať na skutočnosť, že je len málo príležitostí, pri ktorých majú diváci v rámci jedného vystúpenia možnosť vidieť významných rusínskych umelcov v bezprostrednej prezentácií hneď troch hudobných žánrov rusínskej hudby: ľudovej, klasickej i populárnej.  Cieľom projektu je ponúknuť účastníkom akcie okrem samotných hudobných vystúpení aj možnosť osobne sa stretnúť s významnými osobnosťami súčasnej rusínskej hudobnej scény a bezprostredne s nimi diskutovať na rôzne vybrané témy dotýkajúce sa najmä problematiky rusínskej ľudovej, klasickej a populárnej hudby. Okrem umelcov priamo pôsobiacich v čisto rusínskych hudobných skupinách, folklórnych súboroch či klasických umeleckých telesách má projekt za cieľ prezentovať aj úspešných umelcov rusínskeho pôvodu pôsobiacich na slovenskej či medzinárodnej hudobnej scéne.

Prostredníctvom osobného svedectva významných rusínskych umelcov a ich náhľadov na problematiku rozvoja a smerovania trendov súčasnej rusínskej hudobnej kultúry má projekt ďalej za cieľ podnietiť generáciu mladých Rusínov k aktívnej účasti na jej rozvoji a k uvažovaniu o tom, či takáto forma realizácie kultúrneho života rusínskej národnostnej menšiny má účinný vplyv na formovanie rusínskeho povedomia medzi mladými Rusínmi. Zároveň má projekt za cieľ, okrem samotných protagonistov rusínskej kultúry, priamo prezentovať výnimočnosť a autentickosť súčasnej rusínskej hudby a to formou bezprostredných hudobných prevedení priamo na mieste pred účastníkmi akcie.

V súčasnosti je len veľmi málo príležitostí, aby sa v rámci jedného kultúrneho podujatia prezentovalo divákom hneď niekoľko žánrov rusínskej hudby a pri tom sa zároveň aj s ich priamymi aktérmi viedla interaktívna diskusia tematicky zameraná na špecifiká žánru, ktorého sú reprezentantmi. Obyčajne sú hudobné festivaly a podujatia Rusínov tematicky homogénne a v rámci nich takmer vôbec neexistuje možnosť na jednom mieste a v jednom čase vypočuť si zmes viacerých žánrov rusínskej hudby (ľudovej, klasickej a populárnej) a zároveň priamo o týchto žánroch aj debatovať s ich tvorcami či prezentátormi.

Túto medzeru sa projekt snaží plnohodnotne vyplniť, keďže v rámci jeho štruktúry sa budú realizovať hudobné vystúpenia rusínskych umelcov reprezentujúcich tri hudobné žánre (ľudový, klasický, populárny) a následne sa umožní divákom, prevažne mladým ľuďom Rusínskej národnosti, zapojiť sa priamo do diskusie s významnými osobnosťami rusínskej hudobnej scény ako aj umelcami rusínskeho pôvodu pôsobiacimi v iných nie čisto národnostných umeleckých telesách na Slovensku či v zahraničí.

Cieľová skupina

Mladí ľudia pochádzajúci z regiónov, kde žijú alebo žili Rusíni, študujúci v tých mestách a okolí, kde sa kultúrne podujatie uskutoční.

Mladí sympatizanti a priaznivci Rusínov a rusínskej hudby.

Članky

http://www.molody.rusyny.org/vecur-rusinskych-holosiv-2/

http://www.molody.rusyny.org/vecur-rusinskych-holosiv/

Kontakt. info@molody-rusyny.sk, Heslo: „Večur“

Mgr. Andrej zeher

Pridaj komentár