Stritnuťa s rusyňskom kulturom

Cieľ

Hlavným cieľom projektu je neformálne vzdelávanie mládeže v problematike rusínskej národnostnej menšiny.

I. Osveta rusínskej mládeže a verejnosti žijúcej, pracujúcej, študujúcej v univerzitných mestách (Bratislava, Nitra, Košice, Prešov)

II. Osveta rusínskej mládeže a verejnosti žijúcej, pracujúcej, študujúcej v regiónoch kde pôvodne žijú Rusíni

III. Obohatenie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí

Rusínska problematika na Slovensku je málo známa širokej verejnosti, ale aj samotným Rusínom. Je to oblasť, ktorá bola roky zanedbávaná, čo sa denno-denne potvrdzuje pri našej každodennej práci s verejnosťou. Preto máme záujem nadviazať na naše predošlé aktivity a zrealizovať sériu stretnutí, ktoré budú prostredníctvom putovnej výstavy oboznamovať širokú verejnosť s Rusínskou národnostnou menšinou (s kultúrou, školstvom, jazykom, históriou a pod.). V rámci týchto stretnutí budú členovia organizácie vysvetľovať prítomným zmysel práce a záber rusínskych organizácií, taktiež zrealizujú premietanie filmov s rusínskou problematikou a na záver prednášku s odborníkom z rôznych oblastí (kultúra, literatúra, história a pod.).

Cieľová skupina

Široká verejnosť – prioritne mladá generácia. Predpokladaný počet osôb je okolo 100 osôb v rámci jedného stretnutia. Projekt je zameraný najmä na mladú generáciu preto, lebo organizácia molody.Rusyny sa venuje mladej generácií, avšak účasť nie je vekovo ohraničená.

Članky

http://www.molody.rusyny.org/rusinska-bisida-zvucala-v-nitri/

http://www.molody.rusyny.org/4-stritnuta-molodych-v-nitri/

http://www.molody.rusyny.org/stritnuta-v-labircu-uspesni-za-nami/

http://www.molody.rusyny.org/stritnuta-molodych-rusynyv-v-prjasovi-2/

http://www.molody.rusyny.org/stritnuta-molodych-v-kosycoch/

Kontakt – info@molody-rusyny.sk, HESLO „STRITNUŤA“

Ak chcete takéto podujatie usporiadať vo vašom meste, kontaktujte nás

Bratislava – Ing. Peter Štefaňák

Prešov – Bc. Júlia Srokovská

Košice – Ing. Marek Sekerák

Nitra – Bc. Martin SIčák

Stará Ľubovňa – Ing. Martin Karaš

Pridaj komentár