Kampaň ku zrachovaňu žŷteľstva

Dorohy čiteteli, novodobyj obrodžujučij proces Rusîniv sja realizuje už praktično vece jak 20 rokiv. Podľa našych odhadiv vyslidky tomu ne dpovidajuť. Išči das 70% našych ľudej je vahajučich i išči vse sja ne stotožňujuť z rusîňskov identičnosťov. Pravi treťe demokratične zrachovaňa ľudej ku 21. maju 2011, kotre sja odbude od 13. maja do 6. juna 2011, nam ukaže zerkalo našoho obrodžujučoho dijateľstva.

Zrachovaňa naležať medži najvyznamnišy i najrozsjahlišy štatističny ziščovaňa, kotry sja tradično realizujuť v desjaťričnych intervalach. V roci 2011 sja zrachovaňa žyteliv odbude u všytkych čleňskych štatach Evropskoj uniji naraz a bude takoj sučasťov cilosvitovoho programu Organizaciji spojenych narodiv. Zapojitî sja do zrachovaňa každoho z nas značiť pomoči prî vytvoriňu danych, okrem inšoho, o socialnij, ekonomičnij i narodnostnij štrukturi, kotry suť potrebny na koordinaciju dijateľstva v štati i prî vytvarjaňu pîjaznišych uslovij u všytkych oblasťach žyvota ľudstva. Zapojitî sja do zrachovaňa značiť ochabîtî generacijam, kotry prîduť po nas spravu o tim, jaky sme bylî i jak sme žylî my, jich predky. Tot važnyj krok sja už blîžyť i malî by sme bytî na ňoho dobri prîpraveny. Pro nas Rusîniv je zrachovaňa barz vyznamnyj akt, bo joho vyslidky ovplîvňať buduče prjamovaňa cilkovoho dijateľstva rusîňskoj narodnostnoj menšyny. Štatistističny dany o kiľkostî žyteliv toho okremoho etnika suť i vse buduť vyrišujučim argumentom pro vladu SR i dalšy štatny organy i inštituciji prî jich vyrišovaňu o riznij pidpori i dotacijach zamirjanych hlavni na utrîmaňa i rozvoj školstva, kulturnych tradicij, jazyka i inšych potrebnych sfer rusîňskoj minority na Sloveňsku. Korotko povidženo, čim nas bude vece, tym buduť našy požadavky legitimnišy. A v neposlidnim rjadi je to naša moralna povînnosť v odnošiňu ku svojim predkam a zajedno z tym i odkaz pro buduči generaciji Rusîniv.

Z ciľom dosjahnutî štonajlipšy vyslidky prî tohoričnim zrachovaňu, grupa rusîňskych aktivistiv vyrišyla pered tym važnym krokom vypracovatî seriju obyčajnych letakiv, kotrych zamirom je prîpomjanutî každomu narodnostne uvidomľiňa Rusîniv – jich pravo i povînnosť. A to hlavni tym Rusînam, kotry išči vse vahajuť ci desi bluďať v čudžich vodach. Propagačnyma letakamî chočeme peredatî ideu ci odkaz znamych rusîňskych budîteľiv mînulych storič dnešnim pokoľiňam Rusîniv. Ďalšy letaky buduť prîsvjačeny sučasnîkam – obšče znamym rusîňskym osobnosťam z riznych oblastej kulturno-spoločeňskoho, naučno- vyskumnoho, političnoho, christîjaňskoho ci športovoho žyvota na Sloveňsku i jich odkazu pro sučasnu generaciju. V letakach buduť chosnovany publikovany teksty rusîňskych poetiv. Zatože ne mame na nîch kontakt, ne požadalî sme o zhodu na publikovaňa jich tvorčostî, no virîme, že isto by ne bylî protî našomu počinu, bo tu ide o dobro nas všytkych, o skoro poslidňu možnosť oslovîtî ľudej pered zrachovaňom žyteľstva v maju 2011.

Iz zhodov majstra Fedora Vica buduť v letakach prezentovany joho karikatury „do vlastnych rjadiv“. Virîme, že toty letaky sja dostanuť do ruk všytkych žyteliv rusîňskoho regionu, a to buď prî hromadnych kulturnych i spoločeňskych akcijach, v osobnim kontakti, ale nadijame sja, že buduť doručovany i čerez Sloveňsku poštu, a.s.

Avtorskyj kolektiv takym sposobom choče poprosîtî všytky rusîňsky organizaciji, žeby sja zapojilî do toj propagačnoj akciji, rozmnožovalî toty letaky i doručovalî jich u svojij okolici.

Avtorskyj kolektiv v zložiňu: Jan Dopirjak, Martin Kostilnîk, Anna Kuzmjaková i Fedor Vico – spracovuje letaky od jich propozicij, grafičnoj upravy až po prîpravu do druku. Dumame, že najefektivniše je drukovatî letaky u formati A5 (2x na A4), resp. na formati A4. Zato, žeby letaky sobi mohlî perečítatî i ľude sučasnoj generaciji, kotry ne znajuť azbuku, avtorsky kolektiv vyrišyv drukovatî texty v latinici, a to tipom pîsma, kotre sja chosnuje v časopîsi Artos i v Grekokatolîckych rusîňskych kalendarjach. Ciľom je oslovîty štonajvece našych ľudej všytkych generacij.

Poďakovaňa naležyť všytkym spolupracovnîkam za propoziciji, pidkladovy materialy, prîpomînky, kotry pomožuť zvyšytî jakosť letakiv z obsjahovoho, formalnoho i grafičnoho boku.

Treba povistî, že spomînanyma letakamî ne chočeme anî ne možeme nahradîtî kompletnu i cilenu kampaň pered zrachovaňom ľudej, kotra je prapotrebna i kotru očekujeme od rusîňskych organizacij.

Rusîny, dajme o sobi znatî!

Dumajte na svij rod i prî spîsovaňu žyteľstva – 21. maja 2011!

A pîšte:

6. Štátna príslušnosť: SR x

20. Národnosť: rusínska x

21. Materinský jazyk: rusínsky x

Za avtorskyj kolektiv Ing. Jan Dopirjak,

rusîňskyj aktivista

Pridaj komentár