molodŷ.Rusynŷ

Z istoriji

Istorija dnešňoj cilosloveňskoj organizaciji molodŷ.Rusynŷ sja začala pysaty v Bratislavi, holovňim misťi Sloveňska v septembri 2007, a to jak Združiňa inteligenciji Rusyňiv Sloveňska – sekcija molodŷ.Rusynŷ. Peršom spoločnom akcijom bŷla opikačka na Partizaňskoj luki v Bratislavi v oktobru 2007. Po toj akciji sjaa začala stritavaty skupinka 10 molodŷch, kotrŷ si začali hvarity – jadro, rusyňskoj jadro: Jozef Badida, Janka Badidová, Peter Štefaňák, Martin Dufala, Miroslav Blažovský, Bohuš Harviľák, Andrej Zeher, Ján Jamroškovič, Lucia Rusiňáková a Mária Šmajdová.

Vŷsledkom strič bŷlo rozhodnuťa, že pro molodŷch, kotrŷ suť v Braťislavi treba zorganizuvaty dajakŷ akciji, žebŷ cityli, že tu nesut samŷ. Peršŷma napadami bŷla prava nefalšovana rusiňska zabava i telocvičňa. Pilotnŷm projektom ša stala 1. Rusyňska zabava v Bratislavi, kotra mala veľikŷj ohlas i uspich. Od jari sme sja začali stritavaty pri volejbali i fotbali v telocvični.

Potreba rozvivaňa kulturŷ medži rusyňskov molodežov v ramkach ciloho Sloveňska, vela prypravnŷj vŷbor ku založiňu cilosloveňskoj organizaciji, kotrŷj sja za pomoči Rusyňskoj obrodŷ na Sloveňsku (ROS) zŷšоv v Humenňim.

Dňa 18. novembra 2008 bŷlo na Ministerstvi vnutra SR zaregistrovane Občaňske združiňa molodŷ.Rusynŷ (m.R). Po peršim sejmi organizaciji, kotrŷj sja оdbŷv 7. februara 2009 v Prjašovi, bŷly schvalenŷ stanovŷ, dоhоvоrеnŷj sistem fungovaňa organizaciji i zvolenŷ organŷ občaňskoho združiňa. Za peršoho predsedu bŷv zvolenŷj Ing. Petro Štefaňak, za členoch Vŷkonnho vŷboru bŷli zvolenŷ – Mgr. Martin Dufala, Bc. Martin Karaš, Maria Ridošova, Bc. Kristián Huňara, Marek Sekerák, Katarína Furinová. Za členoch Dozornoj radŷ bŷli zvolenŷ Andrej Zeher, Peter Rusiňák i Viktorija Labancová.  Organizacija bŷla prijata za kolektyvnoho člena Rusyňskoj obrodŷ a začala budovaty svoji mistnŷ organizaciji v Košŷcjach, Prjašovi, Starij Ľubovňi, Ňitri.

Holovnŷma ciľami, okrem združovaňa molodŷch Rusyňiv, je osvita členiv našoj narodnostnoj menšynŷ i organizuvaňa riznŷch kulturnŷch, spoločeňskŷch i športovŷch akcij za učelom stričaňa molodŷch Rusyňiv, propagaciji i prezentaciji rusyňskoho naroda, joho historiji, kulturŷ i umiňa. Organizacija mať ambiciji vŷtvoryty spoločnŷj zaklad rusyňskŷch združiň, kotrŷ jestvujuť na Sloveňsku.

Prioritov všŷtkŷch snažiň je pozdvihuvaňa svidomosty i narodnoj hordosty Rusyňiv i zachovaňa rusyňskych tradicij, folkloru i kulturŷ. Vzhľadom na roztruseňisť Rusyňiv po sviťi, združiňa sja snažŷť nadvjazaty kontaktŷ a zblyžuvaty Rusyňiv bez ohľadu na hranyci. V neposledňim rjaďi je podstatne rozšŷruvaňa i pidpora osvity v oblasty rusyňskoho jazŷka i historiji.

V dňach 4.- 7. juna 2009 bŷla organizacija prijata za člena Svitovoho fora rusyňskoj molodeži (SFRM). Ing. Martin Karaš bŷv zvolenŷj za novoho precedu SFRM. molodŷ.Rusynŷ sja stavajuť sučasťov rusyňskoho ďijaňa na Sloveňsku, zdobŷvajuť obdiv i rešpekt nelem doma, ale i v zahraniču, hlavni zasluhov svojich zrealizovanŷch aktivit.

Organizacija sja začlenila do grantovoho sistemu Ministerstva kulturŷ a Urjadu vladŷ SR v ramkach programiv pro narodnostnŷ menšinŷ na Sloveňsku, spolupracuje pri organizuvaňu mnohŷch kulturnŷch i spoločeňskŷch akcij. V oktobru 2011 zorganizovala už 8. Rusyňsku zabavu v Braťislavi. Tot uspišnŷj format organizuje i v Košŷcjoch a planuje ho rozšŷriti i do dalšŷch mist. V Ňitri, Košŷcjach i v Prjašovi sja organizuje stritnuťa Rusyňiv, hotujuť sja festivalŷ, kulturnŷ predstavľiňa, sustredžiňa, športovŷ akciji, vŷstavŷ, koncertŷ, balŷ, ale i akciji vŷchovno-osvitnoho charakteru.

Okrem kulturnŷch аktіvіt organizacija, pidporuje i publikačne dijateľstvo, vŷdala peršu publikaciju Naj z rusyňskoho regionu, mať zbirku obraziv vŷznаčnŷch narodnŷch budyteľiv i informačnŷ banerŷ, kotrŷ tvorjať sučasť mobilnoj vŷstavŷ o Rusynach.

Informačnŷm žridlom o dijateľstvi organizaciji suť nelem socijalnŷ siťi facebook i printovŷ medija, ale i vlastnŷ vebovŷ strankŷ www.molody-rusyny.sk.

Z ciľom utrimaňa bohatstva rusiňskŷch tradiciji, organizacija prezentuje svoju robotu na riznŷch regionalnŷch i seľskŷch akcijach, de pomahat pry jich organizačnŷch robotach. Jednŷm iz zadač organizaciji bŷlo i založiňa folklornoho kolektivu Ruthenija, kotrŷj oficijaľno vznyknuv 23.oktobra 2010 v Bratislavi pid vedžiňom Petra Štefaňaka. Kolektiv tvoriť taňečna i spivacka zložka. Ciľom kolektivu je prezentacija rusyňskoho folkloru i pryblyžovaňa joho špecifik ostatňim narodom.

V roku 2011 po tretim sejmi organizaciji potverdyl svoju poziciju predsedu Ing. Petro Štefaňak. Na ďalšŷm zasidaňu Svitovoho forumu rusiňskoj molodeži (SFRM) bŷla potverdžena i liderska pozicija organizacij, keď jej člen Ing. Martin Karaš sja stal už druhe obdobie predsedom SFRM a organizacija bŷla ocinena jak najaktivniša rusyňska mladežnicka organizacija na sviti.

Najvŷznamňišŷ aktivitŷ organizaciji: Rusyňska zabava, rusyňska vatra, mobilna vŷstava Rusyňiv, koncert Večur Rusyňskŷch holosiv, vŷskum rusyňskŷch prypovidok, tabor molodŷ.Rusynŷ po rusyňskŷ, sustredžiňa kolektivu Ruthenija, opikačka na Partizaňski luci, stritnuťa Rusyňiv v Ňitri, Prjašovi, Kosŷcjach, promitaňa rusyňskŷch filmiv v univerzitnŷch mistach, športovŷ turnaji, Rusyňskŷj bal v Levoči a dalšŷ.

Svojima aktivitami sja OZ m.R snažŷť oslovyty molodež, no holovno vzbudity u molodoj generaciji zaujem o rusyňsku kulturu. Organizacija mala začatkom roka 2012 vŷše 170 čleňiv a vse roste na siľi. Dveri suť i nadale otvorenŷ všŷtkŷm molodŷm, kotrŷ choťať svojov robotov pomoči ku tomu, žebŷ sja rusyňskŷj narod rozvyvav i zochabyv odkaz dalšŷm generacijam.

Pridaj komentár