Ustav rusiňskoho jazŷka i kultury

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry ako súčasť Prešovskej univerzity v Prešove vznikol 1. marca 2008 transformáciou oddelenia rusínskeho jazyka a kultúry bývalého Ústavu regionálnych a národnostných štúdií PU (2006 – február 2008), resp. predchádzajúceho Ústavu národnostných štúdií a cudzích jazykov PU (1998 – 2005).

Ústav je pracoviskom s celouniverzitnou pôsobnosťou, ktoré sa zameriava na tieto základné oblasti činnosti:

a) výchovno-vzdelávaciu,
b) vedecko-výskumnú a vývojovú,
c) koordinačnú,
d) dokumentačno-informačnú.

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU je v prvom rade vedecko-pedagogickým pracoviskom zameraným na prípravu a realizáciu projektov vysokoškolských študijných programov a iných vzdelávacích aktivít, študijných materiálov, učebníc, učebných pomôcok a iných vedecko-pedagogických materiálov so zameraním hlavne na rusínsky jazyk, literatúru a kultúru.

Ako vedecko-pedagogické pracovisko Prešovskej univerzity ústav je v súčasnosti gestorom bakalárskeho učiteľského študijného programu rusínsky jazyk a literatúra, ktorý v kombinácii predmetov realizuje ako medzifakultný študijný program v spolupráci s fakultami Prešovskej univerzity v Prešove.

Ústav teda participuje na výchove a vzdelávaní učiteľov, najmä pre národnostné školy, t. j. pre školy s vyučovacím rusínskym jazykom a školy s vyučovaním rusínskeho jazyka v Slovenskej republike. Organizuje prezentačné akcie pod názvom „Deň otvorených dverí“, ktoré sú určené predovšetkým študentom stredných škôl a potenciálnym záujemcom o štúdium rusínskeho jazyka na PU a zapája sa do podobných prezentačných akcií iných škôl, resp. iných subjektov.

Ústav realizuje vlastné vedeckovýskumné projekty, resp. participuje na vedeckovýskumných projektoch iných domácich a zahraničných subjektov, ktoré sa zameriavajú na niektorú z vymedzených oblastí rusinistických štúdií – rusínsky jazyk, literatúra, kultúra, etnografia, konfesia, školstvo, masmédiá, dejiny, národná identita, spolkové aktivity Rusínov a pod.

Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti pracovníci ústavu zverejňujú na vedeckých podujatiach a publikačnou činnosťou. Pre tento účel ústav organizuje vedecké konferencie a odborné semináre. V rámci edičnej činnosti vydáva zborníky, kolektívne a individuálne monografie najmä z týchto tematických okruhov: rusínsky jazyk (podľa jednotlivých jazykových rovín a funkčných sfér), rusínska literatúra, rusínske národnostné školstvo, kultúra a problematika uchovávania kultúrnych a náboženských tradícií Rusínov a pod.

Vývojovú činnosť ústav vykonáva najmä vo vzťahu k rusínskemu spisovnému jazyku. Ako jediná inštitúcia svojho druhu na Slovensku je vnímaný ako najvyššia vedecká inštitúcia pre výskum a vývoj rusínskeho spisovného jazyka. V záujme prijímania optimálnych rozhodnutí v otázkach vývoja rusínskeho spisovného jazyka je pri ústave vytvorený poradný orgán – jazyková komisia. Jej členmi sú vedeckí pracovníci v oblasti jazykovedy, rusínskej kultúry, literatúry, cirkvi, divadla, školstva, médií, t. j. aktívni používatelia rusínskeho spisovného jazyka.

Ústav spolupracuje s domácimi a zahraničnými vedeckovýskumnými pracoviskami a vysokými školami, najmä s tými, ktoré realizujú podobné študijné programy zamerané na rusinistiku (Pedagogická akadémia v Krakove, Nyíregyházska vyššia škola, Novosadská univerzita, Torontská univerzita a pod.), a takisto s národnostnými, kultúrno-osvetovými a vzdelávacími inštitúciami národnostných menšín (Akadémia rusínskej kultúry, Svetový kongres Rusínov a pod.). Poznatky získane na základe tejto spolupráce integruje do študijných programov a študijných plánov. Ústav plní tiež dôležité poslanie pri koordinácii prác nad vývojom rusínskeho spisovného jazyka, vedie dokumentáciu o problematike vzdelávania, kultúry, jazyka, vedeckej a výskumnej činnosti rusínskej národnostnej menšiny pre potreby vlastné, celouniverzitné, celoštátne a celorusínske.

Pre potreby pracovníkov a študentov univerzity buduje knižnicu odbornej literatúry z oblasti karpatorusinistiky. Vzhľadom na to, že Medzinárodná rada pre výskum a výmenu (IREX) vo Washingtone si už pred časom vybrala Prešovskú univerzitu za vzdelávacie centrum pre akademických pracovníkov zaoberajúcich sa karpatorusinistikou, každoročne špecializovanú knižnicu ústavu navštevujú aj zahraniční záujemcovia o túto problematiku.

Pre podporu svojej činnosti ústav získava domácich a zahraničných sponzorov, fondy, nadácie, spolky. V záujme zabezpečovania odborného rastu ústav zabezpečuje stážové pobyty zamestnancov zaradených na ústave na odborných pracoviskách v zahraničí.

Stranky inštitutu

Pridaj komentár