infoRusyn

 

 


історії Інфо Русина

Уж шестый рік выдавать Русиньска оброда на Словеньску (дале РОС) періодікум Інфо Русин. Жебы было ясно тым, котры ся теперь задумують над фактом, же чом так нескоро зачала РОС выдавати новинкы, кідь сама орґанізація выникла уж 25.3. 1990 є потребне увести коротку історію Інфо Русина. Перед шестьома роками настала така сітуація, же періодіка Народны новинкы і Русин, котрых до того часу была РОС выдавательом ся осамостатнили і стали ся самостатным правным субєктом. Спомянутым поступом зістала РОС без періодіка, котре бы інформовало нелем о богатім културно-сполоченьскім і научнім діятельстві найміцнішой орґанізації Русинів на Словеньску яков є РОС, але і о роботі колектівных членів РОС як і о вшыткых актівітах Русинів на Словеньку або в заграничю.Тоту неприємну сітуацію зачатком рока 2004 рішыла взяты до своїх рук тогдишня председкыня РОС і сучастна шефредакторка Інфо Русина Мґр. Анна Кузмаякова, котра написала проєкт на місячник під назвом Інфо Русин. Тот быв МК СР схваленый і так перше чісло Інфо Русина вышло в маю 2004 і наслідні было помпезні похрещене 23. мая в польскій Криниці на 3. Меджінародным бєнале русиньской културы. Його кумамі были герець ТАД-у Іґор Латта і Олена Дуць Файфер, професорка з Краковской універзіты. Історія русиньской журналістікы сягать аж до зачатків 19. ст. і Інфо Русин є єй 137-мый тітулок нонвинок. В сучастности є Інфо Русин означованый за достойного говорцю РОС і популарного інформаторя Русинів.

Періодіціта Інфо Русина

Од 2004 року аж по 2007 рік Інфо Русин выходив раз до місяця. Великый інтерес о Інфо Русин од чітателів, представителів іншых русиньскых орґанізації як і членів РОС быв причінов того, же кінцом 2007 року членове ВВ РОС і КВ РОС одобрили факт , жебы новинкы выходили частіше, значіть холем два раз до місяця. З тым заміром быв выпрацованый проєкт і наслідні быв на МК СР схваленый. Од року 2008 выходить реґулерні Інфо Русин як двотыжденник на дванацтьох странах з вынятком юлового і авґустового двочісла, коли редакція черпать доволенкы. У тім часі новинкы выходять раз до місяця на 16-ох странах.

Обсягове заміряня Інфо Русина

Уж самотный профіл новинок наповидать, же є то інформачный двотыжденник Русинів Словеньска. Головным цільом новинок є быти новинками вшыткых Русинів – дітей, школярів, молоджавы, дорослых і сеніорів а то не лем на Словеньску але і в іншых країнах Европы і Америкы де жывуть Русины. Переважну векшыну обсягу Інфо Русина творять статі, репортажі а інформації з културно-сполоченьского жывота, освітного, научного, діятельства РОС на цілословеньской і реґіоналной уровни. Значіть, же в новинках суть інформації од найміцнішых, цілословеньскых русиньскых акціях аж по реґіоналны або містны актівіти РОС. Меджі сістематічны рубрікы Інфо Русина належыть: актуална і барз прапотребна рубріка ку зрахованю жытельства в році 2011, проґрам розгласового высиланя про Русинів, публікованя проґраму Театру А. Духновіча з Пряшова. Через школскый рік новинкы єдну сторінку присвячують школярям, де суть надрукованы розмаїти конкурзы културно-научного-історічного характеру заміряны на обогачованя зналости о Русинах. Кажда дітина котра найліпшы одповидать через писма на задачі доставать од редакції ціны, што є іншпіраціов до дальшой роботы на полю оброджованя молодых людей. На кінцю школского рока тоты найактівнішы дописователі ідуть до Літнього табора про русиньскы діти. В новинках нехыбять інформації з церьковного жывота Русинів, православной і ґрекокатолицькой церькви. Не мало простору в Інфо Русині є присвящено русиньскым селам, історічным статям, рефератам, розговорам з русиньскыма юбілантами, вызнамныма і знамыма културныма і літературныма діятелями. Не хыбують інформації о новых русиньскых книжках, публікаціях, ЦД награвках, актуалні інформуєме о позванях на окремі акції, семінары, через вакації і великы праздникы приносиме турістічный проводник по русиньскым реґіоні. Єдным словом в Інфо Русині ся одзеркалює цілковый жывот Русинів дома і за границями.

Округ дописователів Інфо Русина

Добрым помочником редакції Інфо Русин є великый округ дописователів, вдяка котрым принашають новинкы іщі векше множство інформації з різных сел і міст русиньского реґіону. Межді вызначных і актівных дописователів належать: М. Караш з Камюнкы, Т. Латтова і А. Гнат з Пряшова, Ш. Сухый зо Стащіна ітд. Сучастьов редакції ся може стати каждый з вас котрый може свошм статьом обогатити новинкы о новы інформації, бо 2-членный редакторскый колектів не може обягнуты вшытукы културны акції як і іншы інтересны акції в русиньскым реґіоні. Статі редакторкы не лем творять, пишу, переписують але і языково, штілістічно управують а одредаґують. Ку роботі в редакції належыть і забезпечіня новинок абонентам (балиня, посиланя на пошту) і дістрібуція до станків через КАПАДАП. Статя і фотоґрафії од дописователів суть гонорованы і каждому фінанції засылать господарька РОС поштов.

Персоналне забезпечіня редакції Інфо Русин

 Bc. Silvia Lysinová, šéfredaktorka Info Rusína

kontakt: 0918 176 804 , e-mail: sekretariat.ros@centrum.sk

Mgr. Róbert Vico, grafická úprava, výroba Info Rusína

Kontakt: 0905 476 309 , e-mail: robertvico@gmail.com

Vydávateľ: Rusínska obroda na Slovensku za finančnej podpory MK SR.

Adresa redakcie: Info Rusín, Levočská č. 9, 080 01 Prešov

Tel. redakcie: 051/7722889 , 051/748 27 76

Distribúcia do novinových stánkov: KAPADAP, Prešov

Internet: www.rusyn.sk, www.molody-rusyny.sk

Cena: 0,33 Euro, predplatné na rok: 6,64 Euro, do európskych štátov: 11,66 Euro, do mimo európskych štátov: 30 USD.

 Náklad: 2000 kusov

Pridaj komentár