11. Snem Rusínskej obrody na Slovensku bilancoval svoju činnosť a stanovil programové ciele do roku 2014

„|“

Líderstvo najmasovejšej rusínskej organizácie potvrdil Vladimír Protivňák

17. decembra 2011 sa v Humennom uskutočnila významná udalosť slovenských Rusínov – 11. Snem Rusínskej obrody na Slovensku (ďalej ROS), ktorá je ich najstaršou a najmasovejšou organizáciou. Delegátov 11. Snemu ROS prišli pozdraviť aj významní hostia ako napr. Mgr. Jana Vaľová, primátorka mesta Humenné a poslankyňa NR SR, Bc. Mikuláš Krajkovič, poslanec NR SR, Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník a poslanec VÚC v Prešove, PhDr. Oľga Glosíková, DrSc. riaditeľka SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove a ďalší významní hostia.

 

Rusínska obroda na Slovensku vznikla ako občianske združenie po revolúcii v roku 1990 na protest Rusínov, ktorí sa dovtedy nemohli hlásiť k rusínskej národnosti, ale k vtedajším režimom prikázanej národnosti ukrajinskej. Svoju kultúrno-osvetovú činnosť začínala ROS od úplného základu obrodzovania Rusínov, preto si dala názov Rusínska obroda. Vďaka demokratickému systému vo vtedajšej ČSFR, po roku 1993 v SR, sa jej podarilo presadiť základné práva – uznanie Rusínov za samostatnú národnosť, kodifikovať rusínsky jazyk, vyučovať ho v školách, študovať na Prešovskej univerzite a t. p.. Svoje požiadavky dosiahla aj v mediálnej sfére – pravidelne vychádzajú rusínske noviny, časopisy, knihy rusínskych básnikov a prozaikov, zborníky rusínskych piesni, CD nahrávky. Je organizátorom mnohých kultúrno-spoločenských podujatí, celoslovenských súťaži ako aj Letných táborov pre rusínske deti. Kultúru, folklór i jazyk tejto národnosti uchovávajú a prezentujú viaceré inštitúcie. Patrí k ním Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Poddukelský umelecký ľudový súbor v Prešove, s ktorými ROS úzko spolupracuje. ROS je členom Svetového kongresu Rusínov a spolupracuje s organizáciami, ktoré združujú Rusínov v európskych štátoch, USA a Kanade.

11. Snem ROS prerokoval hodnotiacu správu o činnosti ROS, správu Dozornej rady ROS, zvolil orgány ROS na obdobie troch rokov a dal priestor na diskusiu mnohým prítomným. Do funkciie predsedu Rusínskej obrody na Slovensku (ROS) bol znovu zvolený Vladimír Protivňák z Medzilaboriec. Rozhodlo o tom 54 prítomných z 58 pozvaných delegátov. V. Protivňák v týchto voľbách nemal protikandidáta a do funkcie bol zvolený po tretí raz. Delegáti zvolili 9-členný Výkonný výbor ROS (ktorý je zložený na báze regionálnej formy): Ing. Miron Krajkovič (región Svidník, Stropkov), Mgr. Alexander Franko (región Medzilaborce), Bc. Silvia Lysinová (región Prešov, Košice), Peter Mikula (región Bardejov), Ing. Martin Karaš (región Stará Ľubovňa, Spiš) Mgr. Milan Pilip (región Bratislava) Vlasta Ocetníková (región Snina) Mgr. Miroslav Kerekanič (región Humenné).

Do 5-člennej Dozornej rady ROS boli zvolení: Viera Juričová, Ing. Ján Magura, Anna Kováčová, Ing. Pavel Dupkanič a Mgr. Anna Kuzmiaková. 11. Snem ROS potvrdil zloženie členov Koordinačného výboru ROS (je najvyšším orgánom medzi snemami) a schválil Návrh programových zámerov a cieľov na obdobie do roku 2014. Rusínska obroda na Slovensku si za svoje priority pre nastavajúce obdobie stanovila úlohy, prostredníctvom ktorých by sa dal čo najviac zužitkovať potenciál členov rusínskej národnostnej menšiny, pričom by sa mali opierať aj o súčasné moderné formy v komunikácií, intenzívnejšiu spoluprácu s rusínskou mládežou, väčšiu angažovanosť v problematike vzdelávania, kultúry a pravidelného vydávania rusínskych periodík. V záverečnom bode programu delegáti Snemu schválili prijaté uznesenia.

 

Dňa 20.12.2011

Vydal: Sekretariát Rusínskej obrody na Slovensku, Prešov

This entry was posted in Politika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.